Правила и условия

СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ

Дружество: NANOSHOP s.r.o ., със седалище: Příkop 843/4, 602 00 Brno
идентификационен номер: 09810994, номер по ДДС: CZ09810994
вписано в Търговския регистър, воден от Областния съд в Бърно, раздел В, вх. 120919
имейл: info@nanoshop.cz, info@agtive.eu, тел: +420 773 733 033

за продажба на стоки чрез онлайн магазин, разположен на адрес nanoshop.cz, agtive.cz, nanoagtive.cz, ...

 

1. Въвеждащи разпоредби

1.1 Настоящите Общи условия (наричани по-долу "Общи условия") на дружеството NANOSHOP s.r.o. със седалище на адрес Příkop 843/4, 602 00 Brno, идентификационен номер: 09810994, вписано в Търговския регистър, воден от Областния съд в Бърно, раздел C, вложка 120919 (наричано по-долу "Продавач") се уреждат в съответствие с разпоредбите на § 1751, ал. 89/2012 г., Граждански кодекс (наричан по-нататък "Граждански кодекс"), взаимните права и задължения на страните, възникващи във връзка или въз основа на договор за покупко-продажба (наричан по-нататък "Договор за покупко-продажба"), сключен между Продавача и друго физическо лице (наричано по-нататък "Купувач") чрез онлайн магазина на Продавача. Онлайн магазинът се управлява от Продавача на уебсайта, разположен на адрес nanoshop.cz (наричан по-долу "Уебсайт"), чрез интерфейса на Уебсайта (наричан по-долу "Уеб интерфейс на магазина").

1.2 Общите условия не се прилагат в случаите, когато лицето, което възнамерява да закупи стоки от Продавача, е юридическо лице или лице, което действа при поръчване на стоки в рамките на своята стопанска дейност или при самостоятелно упражняване на своята професия.

1.3 В договора за покупко-продажба могат да бъдат договорени разпоредби, които се отклоняват от условията.Всички отклоняващи се разпоредби в Договора за покупка имат предимство пред разпоредбите на Общите условия.

1.4 Разпоредбите на общите условия са неразделна част от договора за покупко-продажба. Договорът за покупко-продажба и Общите условия са на чешки език. Договорът за покупка може да бъде сключен на чешки език.

1.5 Продавачът може да променя или допълва текста на Общите условия. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникнали по време на валидността на предишната версия на Общите условия.

 

2. Потребителски акаунт

2.1 Въз основа на регистрацията на купувача, направена на уебсайта, купувачът може да получи достъп до потребителския си интерфейс. Купувачът може да поръчва стоки от своя потребителски интерфейс (наричан по-долу "потребителски профил"). Ако уеб интерфейсът на магазина позволява това, купувачът може да поръча стоки и без регистрация директно от уеб интерфейса на магазина.

2.2 При регистрацията си на уебсайта и при поръчването на стоки купувачът е длъжен да предостави точна и вярна информация. Купувачът е длъжен да актуализира данните в потребителския си профил в случай на промяна. Данните, предоставени от купувача в потребителския акаунт и при поръчка на стоки, се считат за верни от продавача.

2.3 Достъпът до потребителския акаунт е защитен с потребителско име и парола. Купувачът е длъжен да пази поверителността на информацията, необходима за достъп до потребителския му акаунт.

2.4 Купувачът няма право да разрешава на трети лица да използват потребителския акаунт.

2.5 Продавачът може да анулира потребителския акаунт, по-специално ако Купувачът не използва потребителския си акаунт в продължение на повече от 365 дни или ако Купувачът наруши задълженията си по Договора за покупка (включително Общите условия).

2.6 Купувачът признава, че потребителският акаунт може да не е достъпен непрекъснато, особено във връзка с необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на Продавача, или. необходимата поддръжка на хардуер и софтуер на трети страни.

 

3. Сключване на договор за покупка

3.1 Всяко представяне на стоки, поместени в уеб интерфейса на магазина, е информативно и продавачът не е задължен да сключи договор за покупко-продажба на тези стоки.Разпоредбите на § 1732, ал. 2 от Гражданския кодекс не се прилага.

3.2 Уеб интерфейсът на магазина съдържа информация за стоките, включително цените на отделните стоки. Цените на стоките са с включен данък добавена стойност и всички свързани с тях такси. Цените на стоките остават валидни, докато се показват в уеб интерфейса на магазина. Тази разпоредба не ограничава възможността на продавача да сключи договор за покупко-продажба при индивидуално договорени условия.

3.3 Уеб интерфейсът на магазина съдържа и информация за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките. Информацията за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките, посочена в уеб интерфейса на магазина, е валидна само в случаите, когато стоките се доставят в рамките на Чешката република.

3.4 За да поръча стоки, купувачът попълва формуляра за поръчка в уеб интерфейса на магазина.Формулярът за поръчка съдържа информация за:

3.4.1 поръчана стока (поръчаната стока се "вмъква" от купувача в електронната количка за пазаруване в уеб интерфейса на магазина),
3.4.2 начина на плащане на покупната цена на стоките, подробности за необходимия начин на доставка на поръчаните стоки и
3.4.3 информация за разходите, свързани с доставката на стоките (наричани по-долу заедно "поръчката").

3.5 Преди да изпрати поръчката на Продавача, Купувачът има право да проверява и променя данните, въведени от Купувача в поръчката, включително по отношение на възможността на Купувача да открива и коригира грешки, възникнали при въвеждането на данни в поръчката. Купувачът изпраща поръчката на продавача, като кликне върху бутона "Поръчка" + "Поръчка, обвързваща за плащане". Информацията, предоставена в поръчката, се счита за вярна от продавача.

3.6 Изпращането на поръчка се счита за такова действие на купувача, което идентифицира поръчаните стоки, покупната цена, лицето на купувача, начина на плащане на покупната цена по безспорен начин и представлява обвързващо предложение за договор за покупко-продажба за договарящите страни. Валидността на поръчката зависи от попълването на всички задължителни данни във формуляра за поръчка, запознаването с настоящите общи условия на уебсайта и потвърждението от страна на купувача, че е прочел настоящите общи условия.

3.7 Незабавно след получаване на поръчката Продавачът потвърждава получаването на поръчката на Купувача по електронна поща на адреса на електронната поща на Купувача, посочен в потребителския интерфейс или в поръчката (наричан по-долу "адрес на електронната поща на Купувача").

3.8 В зависимост от естеството на поръчката (количество стоки, размер на покупната цена, прогнозни разходи за доставка) Продавачът винаги има право да поиска от Купувача допълнително потвърждение на поръчката (например писмено или по телефона).

3.9 Проектодоговорът за покупко-продажба под формата на поръчка е валиден петнадесет дни.

3.10 Договорните отношения между Продавача и Купувача се установяват с връчването на приемането на поръчката (акцепта), което се изпраща от Продавача на Купувача по електронна поща на адреса на електронната поща на Купувача.

3.11 В случай че някое от изискванията, посочени в поръчката, не може да бъде изпълнено, Продавачът изпраща на Купувача променена оферта на електронния адрес на Купувача, като посочва възможните варианти на поръчката и иска мнението на Купувача.

3.12 Измененото предложение се счита за ново предложение за договор за покупка и договорът за покупка се сключва в този случай само след приемането му от купувача по електронна поща.

3.13 Купувачът се съгласява да използва дистанционни средства за комуникация при сключването на договора за покупко-продажба. Разходите, направени от купувача при използването на дистанционни средства за комуникация във връзка със сключването на договора за покупко-продажба (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори), се поемат от самия купувач и не се различават от основната тарифа.

 

4. Цена на стоките и условия на плащане

4.1 Цената на стоките и всички разходи, свързани с доставката на стоките по договора за покупко-продажба, могат да бъдат платени от купувача на продавача по следните начини:

4.1.1 в брой в помещенията на Продавача на адрес Příkop 843/4, 602 00 Brno;
4.1.2 чрез карта за безналично плащане в помещенията на продавача;
4.1.3 в брой при доставка на мястото, посочено от купувача в поръчката;
4.1.3181297002 / 5500, IBAN: CZ9155000000003181297002, BIC: RZBCCZPP (наричана по-долу "сметка на продавача");
4.1.5 безкасово с кредитна карта.

4.2 Заедно с покупната цена купувачът е длъжен да заплати на продавача и разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките, в договорения размер. Освен ако изрично не е посочено друго, покупната цена включва и разходите, свързани с доставката на стоките.

4.3 Продавачът не изисква от Купувача депозит или друго подобно плащане. Това не засяга разпоредбите на чл. 4.6 от Общите условия по отношение на задължението за авансово плащане на покупната цена на стоките.

4.4 В случай на плащане в брой или с наложен платеж покупната цена се заплаща при получаване на стоките. В случай на безналично плащане покупната цена е платима в рамките на 5 дни от сключването на договора за покупка.

4.5 В случай на безналично плащане купувачът е длъжен да заплати покупната цена на стоките заедно с променливия символ на плащането. В случай на безналично плащане задължението на купувача да плати покупната цена е изпълнено в момента на превеждането на съответната сума по сметката на продавача.

4.6 Продавачът има право, по-специално ако Купувачът не потвърди поръчката (чл. 3.8), изисква заплащане на пълната покупна цена преди стоките да бъдат изпратени на купувача. Член 2119, параграф. 1 от Гражданския кодекс не се прилага.

4.7 Всички отстъпки от цената на стоките, предоставени от Продавача на Купувача, не могат да се комбинират.

4.8 Ако това е обичайно в търговските отношения или ако е предвидено в общозадължителни правни разпоредби, Продавачът издава на Купувача данъчен документ - фактура - по отношение на плащанията, извършени по Договора за покупко-продажба. Продавачът е платец на данък върху добавената стойност.Данъчният документ - фактура се издава от продавача на купувача след заплащане на цената на стоките и се изпраща в електронен вид на електронния адрес на купувача.

 

5. Отказ от договора за покупка

5.1 Купувачът признава, че съгласно разпоредбите на § 1837 от Гражданския кодекс не е възможно да се откаже от договора за покупко-продажба:

5.1.1 при доставката на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, независещи от волята на продавача, и които могат да възникнат по време на срока за отказ,
5.1.2 за доставка на алкохолни напитки, които могат да бъдат доставени едва след изтичането на тридесет дни и чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, независещи от волята на продавача,
5.1.3 при доставка на стоки, които са били променени според желанието на купувача или за негова сметка
5.1.4 за доставката на бързо развалящи се стоки, както и на стоки, които са били безвъзвратно смесени с други стоки след доставката,
5.1.5 при доставка на стоки в затворена опаковка, които купувачът е извадил от опаковката и по хигиенни причини не могат да бъдат върнати,
5.1.6 за доставка на аудио- или визуален запис или софтуер, ако е нарушена оригиналната му опаковка,
5.1.7 за доставка на вестници, периодични издания или списания,
5.1.8 за доставка на цифрово съдържание, освен ако то не е било доставено на материален носител и е било доставено с изричното съгласие на купувача преди изтичането на срока за отказ и продавачът е информирал купувача преди сключването на договора, че в такъв случай той няма право да се откаже от договора.

5.2 При липса на случай, посочен в чл. 5.1 или във всеки друг случай, в който договорът за покупко-продажба не може да бъде прекратен, купувачът, в съответствие с разпоредбите на § 1829, ал. 1 от Гражданския кодекс, правото да се откаже от договора за покупко-продажба в срок от четиринадесет (14) дни от получаването на стоките, а ако предмет на договора за покупко-продажба са няколко вида стоки или доставката на няколко части, този срок започва да тече от датата на получаване на последната доставка на стоки. Отказът от договора за покупко-продажба трябва да бъде изпратен на продавача в срока, посочен в предходното изречение.

5.3 За отказ от договора за покупко-продажба купувачът може да използва предоставения от продавача образец на формуляр, който е приложение към общите условия. Купувачът може да изпрати отказ от договора за покупко-продажба извън адреса на търговското представителство или седалището на продавача. Разпоредбите на чл. 11 от настоящите Общи условия.Търговецът потвърждава получаването на потребителя в текстова форма без неоправдано забавяне.

5.4 В случай на отказ от договора за покупко-продажба съгласно чл. 5.2 от Общите условия, договорът за покупко-продажба се анулира от самото начало. Стоките трябва да бъдат върнати на Продавача в рамките на четиринадесет (14) дни от отказа от договора. Ако купувачът се откаже от договора за покупко-продажба, той поема разходите, свързани с връщането на стоките на продавача, дори ако стоките не могат да бъдат върнати поради естеството им по обичайния пощенски път.

5.5 В случай на отказ от договора съгласно чл. 5.2 от Общите условия, Продавачът ще върне получените от Купувача средства в срок от четиринадесет (14) дни след отказа на Купувача от Договора за покупко-продажба по същия начин, по който ги е получил от Купувача.Продавачът има право също така да върне предоставеното от Купувача изпълнение при връщане на стоките от Купувача или по друг начин, ако Купувачът е съгласен с това и това не води до допълнителни разходи за Купувача. Ако купувачът се откаже от договора за покупко-продажба, продавачът не е длъжен да върне получените средства на купувача, преди купувачът да му върне стоките или да докаже, че е изпратил стоките на продавача.

5.6 Продавачът има право едностранно да прихване вземането си за плащане за повреда на стоката срещу вземането на Купувача за възстановяване на покупната цена.

5.7 Продавачът има право да се откаже от договора за покупко-продажба по всяко време до приемането на стоките от купувача. В този случай Продавачът ще възстанови на Купувача покупната цена без неоправдано забавяне, безкасово по сметката, посочена от Купувача.

5.8 Ако на купувача се предоставя подарък заедно със стоките, договорът за подарък между продавача и купувача се сключва с условието, че ако купувачът се откаже от договора за покупко-продажба, договорът за подарък по отношение на този подарък престава да действа и купувачът е длъжен да върне подаръка заедно със стоките на продавача.

 

6. Транспорт и доставка на стоки

6.1 В случай че методът на транспортиране е договорен по изрично искане на купувача, купувачът поема риска и всички допълнителни разходи, свързани с този метод на транспортиране.

6.2 Ако по силата на договора за продажба продавачът е длъжен да достави стоките на мястото, посочено от купувача в поръчката, купувачът е длъжен да приеме стоките при доставката.

6.3 В случай, че по причини на купувача се наложи стоките да бъдат доставени повторно или по начин, различен от посочения в поръчката, купувачът е длъжен да заплати разходите, свързани с повторната доставка на стоките, съответно. разходите за други методи на доставка.

6.4 При получаване на стоките от превозвача купувачът е длъжен да провери целостта на опаковката на стоките и в случай на дефекти незабавно да уведоми превозвача. В случай на нарушаване на опаковката, което показва неразрешено проникване в пратката, купувачът може да не приеме пратката от превозвача.

 

7. Права от дефектно изпълнение

7.1 Правата и задълженията на договарящите се страни по отношение на правата, произтичащи от лошо изпълнение, се уреждат от съответните общозадължителни разпоредби (по-специално разпоредбите на § 1914-1925, § 2099-2117 и § 2161-2174 от Гражданския кодекс).

7.2 Продавачът е отговорен пред купувача, че стоките са без недостатъци при получаването им. По-специално продавачът е отговорен пред купувача, че към момента, в който купувачът е приел доставката на стоките:

7.2.1 стоките имат характеристиките, договорени между страните, а при липса на споразумение - характеристиките, описани от продавача или производителя или очаквани от купувача с оглед на естеството на стоките и въз основа на извършената от тях реклама,
7.2.2 стоките са подходящи за целта, която продавачът е посочил за тяхното използване или за която обикновено се използват стоки от този вид,
7.2.3 стоките съответстват по качество или изработка на договорената мостра или модел, ако качеството или изработката са определени съгласно договорената мостра или модел,
7.2.4 е стоката в съответното количество, мярка или тегло и
7.2.5 стоките отговарят на изискванията на законодателството.

7.3 Разпоредбите, посочени в чл. 7.2 от Общите условия не се прилага за стоки, продадени на по-ниска цена, за дефекта, за който е договорена по-ниската цена, за износването на стоките, причинено от нормалната им употреба, в случай на стоки втора употреба - за дефекта, съответстващ на степента на употреба или износване, която стоките са имали при приемането им от купувача, или ако той произтича от естеството на стоките.

7.4 Ако дефектът се прояви в рамките на шест месеца от получаването, стоките се считат за дефектни при получаването им.

7.5 Купувачът предявява правата си от дефектното изпълнение на адреса на предприятието на продавача, където е възможно приемането на рекламацията по отношение на асортимента на продадените стоки, или на адреса на управление или на мястото на стопанска дейност. За момент на предявяване на рекламацията се счита моментът, в който продавачът е получил от купувача рекламираната стока.

7.6 Другите права и задължения на страните, свързани с отговорността на продавача за дефекти, могат да бъдат уредени в правилника за рекламации на продавача.

 

8. Други права и задължения на страните

8.1 Купувачът придобива правото на собственост върху стоките, като заплаща пълната им покупна цена

8.2 Продавачът не е обвързан с никакви кодекси за поведение по отношение на купувача по смисъла на § 1826, ал. 1 литър. (д) от Гражданския кодекс.

8.3 Чешката търговска инспекция, със седалище на адрес Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, идентификационен номер: 000 20 869, интернет адрес: http://www, е компетентна за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове, произтичащи от договор за покупко-продажба.coi.cz

8.4 Продавачът има право да продава стоки въз основа на търговски лиценз.Търговският контрол се извършва в рамките на неговата компетентност от компетентния орган за издаване на търговски лицензи. Надзорът на защитата на личните данни се осъществява от Службата за защита на личните данни. Чешката търговска инспекция следи, наред с другото, за спазването на Закон № 634/1992 Сб., за защита на потребителите, както е изменен.

8.5 С настоящото Купувачът поема риска от промяна на обстоятелствата по смисъла на § 1765, ал. 2 от Гражданския кодекс.

 

9. Защита на личните данни

9.1 Защитата на личните данни на купувача, който е физическо лице, е предвидена в Закон №.101/2000 г., относно защитата на личните данни, с измененията.

9.2 Купувачът се съгласява с обработката на следните лични данни: име и фамилия, домашен адрес, идентификационен номер, данъчен идентификационен номер, адрес на електронна поща и телефонен номер (наричани по-долу заедно "лични данни").

9.3 Купувачът се съгласява с обработката на лични данни от страна на Продавача за целите на упражняването на правата и задълженията по Договора за покупко-продажба и за целите на поддържането на потребителския профил. Освен ако купувачът не избере друг вариант, той се съгласява с обработката на лични данни от страна на продавача и за целите на изпращането на информация и търговски съобщения до купувача. Съгласието за обработване на лични данни в тяхната цялост в съответствие с настоящия член не е условие, което само по себе си би попречило на сключването на договор за покупко-продажба.

9.4 Купувачът потвърждава, че е длъжен да предостави своите лични данни (по време на регистрацията, в потребителския си профил, при подаване на поръчка от уеб интерфейса на магазина) коректно и вярно, както и че е длъжен да информира Продавача без неоправдано забавяне за всяка промяна в личните си данни.

9.5 Продавачът може да възложи на трета страна като обработващ лични данни да обработва личните данни на Купувача. Освен на лицата, които транспортират стоките, продавачът няма да предава лични данни на трети страни без предварителното съгласие на купувача.

9.6 Личните данни ще бъдат обработвани за неопределен период от време. Личните данни се обработват в електронна форма по автоматизиран начин или на хартиен носител по неавтоматизиран начин.

9.7 Купувачът потвърждава, че предоставените лични данни са точни и че е бил уведомен, че това е доброволно предоставяне на лични данни.

9.8 Ако купувачът смята, че продавачът или обработващият лични данни (чл. 9.5) извършва обработване на личните му данни, което е в противоречие със защитата на личния и семейния живот на купувача или в противоречие със закона, по-специално ако личните данни са неточни по отношение на целта на обработването им, може да:

9.8.1 поискайте обяснение от продавача или обработващия лични данни,
9.8.2 да изиска от продавача или обработващия лични данни да поправи ситуацията.

9.9 Ако купувачът поиска информация за обработката на личните му данни, продавачът е длъжен да му я предостави. Продавачът има право да поиска разумно възнаграждение за предоставянето на информацията по предходното изречение, което да не надвишава разходите, необходими за предоставянето на информацията.

 

10. Изпращане на търговски съобщения и съхраняване на бисквитки

10.1 Купувачът се съгласява с изпращането на информация, свързана със стоките, услугите или дейността на Продавача, на електронния адрес на Купувача и освен това се съгласява с изпращането на търговски съобщения от Продавача на електронния адрес на Купувача.

10.2 Купувачът се съгласява със съхранението на т.нар. бисквитки на компютъра му. В случай че покупката може да бъде извършена на уебсайта и задълженията на продавача по договора за покупко-продажба могат да бъдат изпълнени без налагането на т.нар. бисквитки на компютъра на купувача, купувачът може да оттегли съгласието си по предходното изречение по всяко време.

 

11. Доставка

11.1 Уведомленията, отнасящи се до отношенията между Продавача и Купувача, и по-специално тези, отнасящи се до отказ от Договора за покупка, трябва да се изпращат по пощата с препоръчано писмо, освен ако в Договора за покупка не е предвидено друго. Уведомленията се доставят на съответния адрес за контакт на другата страна и се считат за доставени и влезли в сила при доставянето им по пощата, с изключение на уведомленията за отказ, направени от Купувача, в който случай отказът влиза в сила, ако уведомлението е изпратено от Купувача в рамките на срока за отказ.

11.2 Уведомлението се счита за връчено и ако получателят откаже да го получи, ако не го получи в рамките на срока за съхранение или ако се върне като недоставено.

11.3 Страните могат да си изпращат обикновена кореспонденция по електронна поща на адреса на електронната поща, посочен в потребителския акаунт на Купувача или съответно посочен от Купувача в поръчката. на адреса, посочен на уебсайта на Продавача.

 

12. Заключителни разпоредби

12.1 Ако отношенията, установени с договора за покупко-продажба, съдържат международен (чуждестранен) елемент, страните се съгласяват, че отношенията се уреждат от чешкото право. Това не засяга правата на потребителя съгласно общозадължителното законодателство.

12.2 Ако някоя от разпоредбите на Общите условия е или стане недействителна или неефективна, недействителната разпоредба се заменя с разпоредба, чието значение е възможно най-близко до това на недействителната разпоредба. Недействителността или неефективността на една от разпоредбите не засяга действителността на останалите разпоредби. Измененията и допълненията на Договора за покупка или на Общите условия изискват писмена форма.

12.3 Договорът за покупко-продажба, включително Общите условия, се архивира от Продавача в електронна форма и не е достъпен.

12.4 Образецът на формуляра за отказ от договора за покупка е приложен към общите условия.

12.5 Данни за контакт с продавача:

адрес за доставка: s. NANOSHOP s.r.o, Příkop 843/4, 60200 Brno, Чешка република

адрес на електронна поща: info@nanoshop.cz, info@agtive.eu

телефон: +420 773 733 033

 

Бърно, 1.1.2023


ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА

I. ВСТЪПИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящата процедура за подаване на жалба се урежда от съответните разпоредби на Гражданския кодекс, Закон № 40/1964 Сб., с измененията, и допълнително определя и уточнява правата и задълженията на продавача, който е дружеството NANOSHOP, s.r.o., със седалище на адрес Příkop 843/4, 602 00 Brno, идентификационен номер: 09810994 (наричано по-долу "оператор"), и на купувача (клиент, потребител). Всички договорни отношения се сключват в съответствие с правния ред на Чешката република. Ако потребителят е страна по договора, отношенията, които не се уреждат от общите условия, се уреждат от Гражданския кодекс (№ 1). 40/1964 Coll.) и Закона за защита на потребителите (No. 634/1992 Сб.). Ако договарящата страна е предприемач, отношенията, които не са уредени от Общите условия, се уреждат от Търговския кодекс, № 513/1991 Сб., всички с измененията.
 2. Процедурата за подаване на жалби се прилага за стоки, за които правата на купувача, произтичащи от отговорността за дефекти, са упражнени по време на гаранционния период.

 

II. ТРАНСФЕР НА СТОКИ

 1. Купувач, който е потребител
  1. Купувачът е длъжен да провери стоките веднага след получаването им в присъствието на превозвача.
  2. Ако бъдат открити очевидни дефекти на стоките, за които се считат всички дефекти, откриваеми при получаването на стоките, купувачът е длъжен да състави протокол за повреда с превозвача. В този случай купувачът има право да не приеме стоките. Купувачът е длъжен също така да провери пълнотата на документацията на продукта.
  3. Очевидни дефекти, тогава купувачът незабавно се оплаква на продавача. Условие за предявяване на такъв иск обаче е да се представи протокол за повреда на стоките по време на превоза, подписан от превозвача.
 2. Купувач, който не е потребител, трябва в свой интерес да предприеме подобни стъпки при влизане във владение на стоките, както купувач, който е потребител. Това предотвратява всякакви неудобства в случай на рекламация поради повреда на стоките по време на транспортирането, като купувачът с подписа си върху товарителницата потвърждава външната цялост на доставената пратка. Предпоставка за неповреждане на стоките по време на превоза е външната цялост на доставената пратка.

 

III. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 1. Ако след получаването на стоките от купувача се появят дефекти в рамките на гаранционния срок, купувачът има право да предяви рекламация.
 2. Продължителността на гаранционния срок се урежда от приложимите разпоредби на Гражданския кодекс и е 24 месеца, при спазване на изключенията, предвидени в приложимото законодателство.
 3. Гаранционният срок се удължава с времето, през което стоките са били в гаранционен ремонт. В случай на замяна купувачът получава нова гаранция от 24 месеца или до изтичане на срока на гаранцията на оригиналните стоки, ако той е по-дълъг.

 

При упражняване на гаранцията потребителят трябва:

 1. в случай на отстраним дефект - правото на безплатно, надлежно и своевременно отстраняване на дефекта, правото на замяна на дефектните стоки или дефектните части, освен ако това не е непропорционално поради естеството на дефекта, а ако такава процедура не е възможна - правото на разумна отстъпка от покупната цена или на отказ от договора за покупко-продажба
 2. ако дефектът е неотстраним и пречи на правилната употреба на стоките, правото на замяна на дефектните стоки или на отказ от договора за продажба
 3. ако дефектът е отстраним дефект, който се появява в голям брой или многократно и възпрепятства правилното използване на стоките, правото да замени дефектните стоки или да се откаже от договора за покупка
 4. в случай на други непоправими дефекти, които не изискват замяна, правото на разумна отстъпка от покупната цена или на отказ от договора
договорна гаранция: Продавачът може да предостави удължена гаранция за стоките. В такъв случай условията и обхватът на гаранцията се посочват в гаранционния сертификат.

 

IV. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Потребителят има право съгласно чл.53, параграф 7 от Гражданския кодекс да се откаже от договора, сключен от разстояние, в рамките на 14 дни от получаването на стоките, освен в случаите, изрично посочени в параграф. 8 от същата разпоредба на Гражданския кодекс. Преди да изпратите стоките на адреса на доставчика, е необходимо да изпратите (по електронна поща, по факс или с отделно или приложено писмо) официално заявление за отказ от договора за покупко-продажба с номера на поръчката. Отказът от договора трябва да бъде предаден на продавача не по-късно от последния ден на законоустановения 14-дневен срок от получаването на закупената стока. Ако потребителят реши да направи това, неповредените стоки, без следи от употреба или износване, в оригиналната си неповредена опаковка, трябва да бъдат изпратени обратно на продавача едновременно с отказа или без неоправдано забавяне след изпращането. Продавачът има право на възстановяване на действително направените разходи за връщане на стоките само ако тези разходи са действително направени и Продавачът може да ги докаже. Бихме искали да ви помолим да посочите каквато и да е причина за връщането на стоките (това не се изисква от закона, нито пък сме длъжни да посочим тази причина, за да възстановим цената на стоките). Това ще ни помогне да подобрим услугите си. Много ви благодаря. При получаване на върнатите стоки парите за стоките, с изключение обаче на пощенските разходи, ще бъдат изпратени на адреса на купувача или по банков път по сметката на купувача в рамките на законовия срок (§ 53, параграф 10) след получаване на подписаното кредитно известие, което се изпраща на адреса на купувача веднага след физическото получаване и повторния преглед на стоките. Изпращането на стоки с наложен платеж не е възможно и всички такива пратки се отхвърлят незабавно и се връщат на подателя.

 

V. ПРОТИВОРЕЧИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА

Ако дефектът се появи през първите 6 месеца след приемането на изпълнението, той се счита за дефект, който е съществувал още при приемането на вещта, освен ако не се докаже обратното или ако естеството на вещта не противоречи на това. В такъв случай купувачът, ако е потребител, има право да избере решение за отстраняване на отстранимия дефект в допълнение към стандартния гаранционен ремонт чрез замяна на стоката с такава без дефект. Ако това не е възможно, купувачът/потребителят има право на разумна отстъпка или може да се откаже от договора. Това не се прилага, ако потребителят е знаел за нарушението на договора или го е причинил. VI. Разглеждане на жалби

 1. В случай на дефекти, възникнали по време на гаранционния период, стоките трябва да бъдат заявени директно в оторизираните сервизни центрове. Списък на оторизираните сервизи обикновено е приложен към ръководството за експлоатация или е включен в гаранционната карта. При поискване от страна на купувача продавачът ще предостави и списък на оторизираните сервизни центрове.
 2. Можете също така да предявите иск пред доставчика на дефектните стоки.
 3. Купувачът трябва да докаже произхода на стоките по време на гаранционния ремонт, като представи документа за покупка и гаранционния сертификат. Ако не може да представи тези документи, той е длъжен да докаже сключването на договора за покупко-продажба по друг доказуем начин.
 4. Рекламациите, включително отстраняването на дефекти, трябва да бъдат уредени без неоправдано забавяне, не по-късно от 30 дни от датата на рекламацията, освен ако Доставчикът и Купувачът изрично не се споразумеят за по-дълъг срок. След изтичането на този срок купувачът получава същите права, както ако дефектът е бил неотстраним.
 5. В случай че стоките трябва да бъдат изпратени на доставчика или на сервизен център, купувачът трябва да достави дефектните стоки за своя сметка и на свой риск на адреса на оторизиран сервиз или сервизен център на доставчика. Купувачът е длъжен в свой интерес да гарантира, че стоките са опаковани в подходящ и достатъчно защитен опаковъчен материал, който отговаря на изискванията за транспорт и чупливи стоки, и да маркира пратката със съответните символи. Стоките трябва да са в оригиналната си опаковка или в опаковка, която не позволява повреждане на стоките по време на транспортиране, в пълно състояние и с всички други аксесоари. Купувачът трябва да докаже произхода на стоките, като представи доказателство за покупка и гаранционен сертификат или друг документ, доказващ покупката.
 6. Оторизираният сервиз ще покани купувача да приеме доставката на ремонтираните стоки, след като рекламацията бъде надлежно обработена.
 7. В случай на множество основателни рекламации (3 пъти основателни рекламации на един и същ дефект или 4 пъти на различни) клиентът има право на замяна с нова бройка или на пълно възстановяване на покупната цена. Стоките трябва да бъдат върнати в пълната им опаковка, включително всички аксесоари, които са били включени в доставката, с гаранционна карта, в която са изброени всички законни претенции, ако е приложимо. съответните служебни карти за всяка претенция. Ако клиентът желае да се откаже от договора за покупко-продажба, той трябва да заяви това в писмена форма при предявяване на рекламацията на стоките (при трети идентичен дефект или четвърти различен дефект).
 8. В случай, че бъде установен непоправим дефект на стоката (въз основа на писмена оценка от оторизиран сервизен център, ако това се изисква от естеството на стоката), купувачът има право да замени стоката или има право да се откаже от договора.
 9. Гаранцията не покрива износването на стоките (или части от тях), причинено от употребата им. Гаранционният срок за всички лица, които използват стоки за стопански цели съгласно Търговския кодекс, не е определен от Гражданския кодекс и се определя по споразумение с купувача - предприемач или с гаранционна карта.

 

VII. ГАРАНЦИОНЕН РАЗМЕР

 1. Гаранцията е невалидна в следните случаи
  1. неспазване на условията за професионален монтаж с инсталация или ако е извършен от фирма, която не е оторизирана за тази дейност,
  2. използване на стоките при условия, които не съответстват на параметрите, посочени в документацията за стоките,
 2. Гаранцията не важи за
  1. повреди, причинени от природни бедствия, метеорологични условия, механични повреди, електростатични заряди,
  2. дефекти, причинени от неправилна експлоатация, неспазване на инструкциите за експлоатация и недостатъчна поддръжка,
  3. щети, причинени от окабеляване, което не отговаря на съответните CSN
 3. Всяко посещение на сервизен техник в помещенията на купувача трябва да бъде придружено от доклад за установените дефекти и формата на тяхното отстраняване. Без този протокол посещението на сервизния техник не се взема предвид.

В Бърно на 1.1.2022 

 


ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (GDPR)

I.Основни разпоредби

1. Администраторът на лични данни съгласно чл. 4, точка 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу "ОРЗД") е NANOSHOP s.r.o., ID № 09810994, със седалище на адрес Příkop 843/4, 602 00 Brno (наричан по-долу "Администраторът").

2. Данните за връзка с администратора са следните

адрес: Příkop 843/4, 602 00 Brno
електронна поща: info@nanoshop.cz
телефон: +420 773 733 033

3. Лични данни означава всяка информация за идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице; подлежащо на идентифициране физическо лице е физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, мрежов идентификатор или чрез един или повече специфични елементи на физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

4. Администраторът не е назначил длъжностно лице по защита на данните.

II. Източници и категории обработвани лични данни

1. Администраторът обработва лични данни, които сте предоставили на администратора, или лични данни, които администраторът е получил въз основа на изпълнението на вашата поръчка.

2. Администраторът обработва вашите данни за идентификация и контакт.

III. Законова причина и цел за обработване на лични данни

1. Законовата причина за обработването на личните данни е
- изпълнението на договора между Вас и администратора съгласно чл. 6, ал. 1 литър. б) GDPR.

2. Целта на обработването на личните данни е
- обработване на Вашата поръчка и упражняване на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между Вас и администратора; при подаване на поръчка се изискват лични данни, които са необходими за успешното изпълнение на поръчката (име и адрес, контакт), предоставянето на лични данни е необходимо изискване за сключването и изпълнението на договора, без предоставянето на лични данни не е възможно сключването на договора или изпълнението му от страна на администратора.

3. Не е налице автоматично индивидуално вземане на решения от страна на администратора по смисъла на чл. 22 GDPR.

IV. Период на запазване на данните

1. Администраторът съхранява личните данни за времето, необходимо за упражняване на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между вас и администратора, и за предявяване на претенции по тези договорни отношения (за 15 години от прекратяването на договорните отношения).

2. След изтичането на периода на съхранение администраторът изтрива личните данни.

V. Получатели на лични данни (подизпълнители на администратора)

1. Получатели на лични данни са лицата
- участващи в доставката на стоки/услуги/обработка на плащания въз основа на договор,
- предоставящи услуги за функционирането на електронния магазин (Shoptet) и други услуги във връзка с функционирането на електронния магазин,
- предоставящи маркетингови услуги.

2. Администраторът не възнамерява да предава лични данни на трета държава (държава извън ЕС) или на международна организация.

VI. Вашите права

1. При условията, посочени в ОРЗД, имате
- право на достъп до личните си данни съгласно чл. 15 ОРЗД,
- право на коригиране на лични данни съгласно чл. 16 от ОРЗД или ограничаване на обработването съгласно чл. 18 ОРЗД,
- правото на изтриване на лични данни съгласно чл. 17 ОРЗД,
- правото на възражение срещу обработването съгласно чл. 21 ОРЗД и
- правото на преносимост на данните съгласно чл. 20 GDPR.

2. Също така имате право да подадете жалба до Службата за защита на личните данни, ако смятате, че правото ви на защита на личните данни е било нарушено.

VII. Условия за сигурност на личните данни

1. Администраторът декларира, че е предприел всички подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

2. Администраторът е предприел технически мерки за защита на съхранението на данни и съхранението на лични данни на хартиен носител.

3. Администраторът декларира, че само упълномощени от него лица имат достъп до личните данни.

VIII. Заключителни разпоредби

1. С подаването на поръчка от онлайн формуляра за поръчка потвърждавате, че сте запознати с политиката за поверителност и я приемате изцяло.

2. Администраторът има право да променя тези условия. Той ще публикува новата версия на Политиката за поверителност на своя уебсайт и също така ще ви изпрати новата версия на Политиката за поверителност на имейл адреса, който сте предоставили на администратора.

Настоящите условия влизат в сила на 1.1.2022. 

 


Правила и условия за сътрудничество и комисионна система на онлайн сървъра, разположен на адрес www.nanoshop.cz

Доставчикът на системата за комисиони е:

Компания: NANOSHOP s.r.o.
Седалище: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
ID: 09810994
ДДС: CZ09810994
Тел.: 773733033
E-mail: info@nanoshop.cz

(наричан по-долу"Доставчик")

 

I. Въвеждащи разпоредби

Тези условия уреждат правата и задълженията на страните:

 • възникващи във връзка с договора за сътрудничество, сключен между партньора и доставчика;
 • направени във връзка с участието в системата за комисиони на Доставчика.

С регистрацията си в системата за комисиони партньорът и доставчикът се съгласяват с тези условия и двете страни се съгласяват да бъдат обвързани с тях.

По въпроси, които не са уредени в настоящите Общи условия, отношенията между Партньора и Доставчика се уреждат от приложимите правни разпоредби, по-специално Закон № 89/2012 Coll., Граждански кодекс.

Системата за комисиони се управлява чрез приложението AffilBox, предоставено от AffilBox s.r.o., Jahnova 8, Pardubice 530 02, ID №: 28777000, ДДС №: CZ28777000.

 

II. Определяне на термини

Споразумение за сътрудничество означава всяко споразумение, сключено в съответствие с настоящите Общи условия между Доставчика и Партньора, чиято цел е популяризиране на стоки, услуги или дейности на Доставчика. Доставчикът ще публикува конкретния обхват на промоцията, размера на комисионата, включително информация за начисляването на ДДС върху комисионата и други подробности, ако е приложимо, на своя уеб интерфейс. Споразумението за сътрудничество се сключва по електронен път и не се предоставя в писмена форма. Споразумението се сключва, като партньорът натисне бутона за потвърждение в системата за комисиони и приеме условията за сътрудничество, предложени от доставчика. Споразумението за сътрудничество не е договор за посредничество или договор за агентство.

Кампанията определя обхвата на маркетинговите и други дейности, които Доставчикът определя по-подробно в системата за комисиони, и я предлага на Партньора за популяризиране. Кампания означава по-специално кои стоки, услуги или уебсайтове на Доставчика ще бъдат популяризирани чрез системата за комисиони. Подробните условия на кампанията или на група от кампании се описват в споразумението за сътрудничество.

Конверсията е действието на посетителя, което е целта на кампанията. Конвертирането означава по-специално завършване на покупката на стоки или поръчката на услуги на Доставчика. Посетителят се превръща в клиент на Доставчика чрез конвертиране.

Промоционални методи са маркетингови и други подобни дейности на Партньора, чрез които той популяризира стоките или услугите на Доставчика. Под методи за популяризиране се разбира по-специално:

 • поставяне на рекламно съдържание (напр. банери) на уебсайта на партньора;
 • препратки към стоки или услуги на Доставчика чрез блогове, дискусионни форуми или статии (при условие че правилата на блоговете или дискусионните форуми позволяват тази дейност);
 • изпращане на имейли, информиращи за стоки или услуги на Доставчика, на лица, които надлежно са се съгласили с тази форма на маркетинг в съответствие със закона;
 • свързване със стоки или услуги на Доставчика чрез социални мрежи;
 • PPC кампании.

Посетител е лице, което посещава уебсайта на Доставчика въз основа на дейност, разработена от Партньора в рамките на разрешените методи за популяризиране.

Партньорът е физическо или юридическо лице, което участва в комисионната система на Доставчика въз основа на регистрация.

Връзка за комисиони означава уникална връзка, назначена на Партньор в системата за комисиони. Партньорът има право на комисиона само ако неговата връзка за комисиона е била използвана за извършване на одобрена конверсия.

Акаунтът за комисиони е акаунтът на Партньора, поддържан от Доставчика в уеб приложението AffilBox в рамките на администрирането на системата за комисиони, до който Партньорът има онлайн достъп. В акаунта се записват данни, свързани основно с броя на посетителите, поръчките и тяхното състояние.

Одобрено преобразуване е това, при което клиентът е платил правилно и изцяло цената на стоките или услугите.

Уебсайтът на Доставчика е уебсайтът на Доставчика, който се намира на адрес www.nanoshop.cz.

Клиент е лице, което прави обвързваща поръчка за стоки или услуги или друго изпълнение на уебсайта на Доставчика.

 

III. Участие в системата на комисиите

Участието в системата за комисиони се създава чрез регистрация на партньора в системата за комисиони.

В рамките на системата за комисиони партньорът популяризира услугите или стоките на доставчика въз основа на споразумение за сътрудничество, като използва методи за популяризиране.

Партньорът носи пълна отговорност за всички вреди, причинени от негови действия в нарушение на настоящите Общи условия и/или законодателството на Чешката република на Доставчика, други потребители на уебсайта на Доставчика или трети лица.

Партньорът носи отговорност пред Доставчика за точността и пълнотата на данните, предоставени по време на регистрацията. В случай на промени в горепосочените данни, партньорът е длъжен незабавно да информира Доставчика за това. Доставчикът не носи отговорност за вреди, понесени от партньора поради неуведомяване за промени в данните.

 

IV. Права и задължения на партньора

Партньорът е длъжен да гарантира, че неговите/нейните дейности не увреждат или застрашават репутацията на Доставчика или на предлаганите от него стоки и услуги.

Партньорът няма право да рекламира стоките или услугите на Доставчика на уебсайтове, чието съдържание може по какъвто и да е начин да нарушава законите на Чешката република или добрите нрави. По-специално това включва уебсайтове с порнографско и незаконно съдържание, както и уебсайтове, които нарушават права върху интелектуална собственост или насърчават такива дейности.

Партньорът, членовете на семейството на Партньора или лицата, действащи съгласувано с Партньора, нямат право да поръчват стоки или услуги на Доставчика чрез собствена комисионна връзка на Партньора. Ако те го направят, правото на Партньора на комисиона за такива преобразувания се прекратява. Ако Доставчикът претърпи вреди в резултат на горепосочените действия, Партньорът е длъжен да го обезщети изцяло за тези вреди.

Афилиатът е длъжен да защитава данните си за достъп до профила си за комисиони от злоупотреба от трета страна. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било щети, понесени от партньора в резултат на такава злоупотреба.

Партньорът има право да използва за популяризиране на Доставчика всички текстови и графични материали, които са резултат от творческата дейност на Доставчика или за които Доставчикът има валиден лиценз, и които са предоставени от Доставчика на Партньора за тази цел или са достъпни в системата на комисията. Без предварителното съгласие на Доставчика Партньорът няма право да използва предоставените материали за други цели, освен за целите на кампанията.

Партньорът няма право да променя по какъвто и да е начин HTML кодовете, графичния дизайн или съдържанието на рекламните пространства (напр. банери), предоставени от Доставчика за използване в кампанията, без предварителното съгласие на Доставчика.

Партньорът е длъжен да гарантира, че в рамките на избраните от него методи за промотиране няма да има несправедливо увеличаване на броя на показванията на рекламното пространство на Доставчика чрез програми, скриптове, презареждане на рекламни банери или други средства.

Партньорът се задължава да не рекламира Доставчика чрез изпращане на съобщения (по електронна поща, SMS, в дискусионни форуми), които се квалифицират като СПАМ. Ако Доставчикът открие подобна дейност на Партньора, Доставчикът има право да се откаже от договора за сътрудничество и да закрие сметката за комисиони на Партньора. В такъв случай партньорът губи правото си и на комисионите, които все още не са изплатени.

Не е разрешено да се рекламират стоки или услуги на Доставчика чрез PPC кампании в AdWords, Sklik или Facebook Ads.

Банерите, текстовете и другото съдържание, поставено в интерфейса на приложението AffilBox и системата за комисиони, включително софтуера на уеб интерфейса и системата за комисиони, са защитени с авторски права на Доставчика или AffilBox s.r.o. и могат да бъдат защитени с други права на трети лица. Съдържанието не може да бъде променяно, копирано, възпроизвеждано, разпространявано или използвано от Партньора за каквато и да е цел от трета страна без писменото съгласие на Доставчика или друг притежател на авторски права. Правото на използване на защитени материали в съответствие с член 4.5 от тези условия не се засяга от тази разпоредба.

 

V. Права и задължения на Доставчика

Доставчикът се задължава периодично да одобрява преобразуванията на Партньора като част от процеса на одобряване на комисионните. Партньорът ще бъде информиран за одобрението на преобразуването чрез профила си за комисиони.

Бисквитките на компютрите на клиентите се използват за събиране на информация за конверсиите. Валидността на "бисквитките" се посочва от Доставчика в интерфейса на приложението. Партньорът признава и Доставчикът не носи отговорност за факта, че ако Клиентът забрани използването на "бисквитки" в уеб браузъра или по друг начин, преобразуването не може да бъде отнесено към връзката за комисиони на Партньора и че Партньорът няма право на комисиона за такова преобразуване.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от популяризирането на програмите, включени в системата за комисиони.

Доставчикът се задължава да заплаща на Партньора комисиона за одобрените преобразувания, извършени от Партньора в съответствие с член 6 от настоящите Общи условия.

Доставчикът има право да поиска одобрение на рекламните имейли и други текстове, които партньорът желае да използва в кампанията.

Доставчикът има право да променя или допълва текста на настоящите Общи условия по всяко време. Правата и задълженията на страните винаги се уреждат от текста на условията, при които са възникнали. Доставчикът е длъжен да уведоми Партньора за промяната в Общите условия чрез електронния адрес за контакт, предоставен от Партньора по време на регистрацията. Новата версия на Общите условия влиза в сила спрямо Партньора от датата на уведомяването му.

 

VI. Комисия

Размерът на комисионата се определя в системата за комисиони за всяка кампания поотделно.

Комисионите винаги се одобряват от Доставчика веднага след изтичането на срока, през който законодателството или условията на Доставчика позволяват на потребителя да се откаже от договора. Одобряването на конверсиите се извършва автоматично и/или ръчно. Партньорът ще бъде информиран за одобрението на комисионата чрез своя профил за комисиони.

Комисионите ще бъдат одобрени за тези конверсии, при които стоките или услугите, промотирани в кампанията, са надлежно и напълно заплатени.

Партньорът няма право на комисиона за отменени или анулирани поръчки или в случай на отказ на Клиента от договора.

 

VII. Изплащане на комисиона

Партньорът има право на комисионно плащане, ако сумата на одобрените комисионни в неговата комисионна сметка е по-висока от сумата, посочена в уеб интерфейса на системата за комисионни (т.е. договорено в споразумението за сътрудничество).

Ако балансът на комисионата в сметката за комисиони на Партньора надхвърля посочената по-горе сума, Партньорът има възможност да поиска изплащане на комисионата чрез своята сметка за комисиони. При поискване от страна на Партньора на Партньора ще бъде изпратен доклад, в който ще бъде посочена окончателната сума, която Партньорът може да фактурира. Ако партньорът не е в състояние да издаде фактура, комисионата му се изплаща въз основа на споразумение за изпълнение на работата.

Срокът за плащане на фактурата, издадена от Партньора, не може да бъде по-кратък от 14 дни от датата на нейното връчване на Доставчика. Ако във фактурата е посочен по-кратък срок за плащане, фактурата е платима 14 дни след доставката.

Размерът на общата комисиона, която партньорът иска да му бъде изплатена, трябва да съответства на данните, посочени в сметката за комисиони към датата, на която партньорът иска нейното изплащане. Доставчикът има право да провери искането на партньора и точността на предоставената информация. В случай на нередности Доставчикът уведомява Партньора за своите констатации, като страните се задължават да си оказват необходимото съдействие за разрешаване на въпроса. Сроковете, определени за изплащане на комисиони, се прилагат по време на решаването на този въпрос.

Плащането на комисиони се извършва изключително чрез банков превод в чешки крони (CZK) по банкова сметка на Партньора, открита в банка в Чешката република или Словакия, като Партньорът е длъжен да предостави на Доставчика всички данни, необходими за плащането (особено номера на сметката). Комисионите не се изплащат в брой, по банков път (освен в Словакия в чешки крони), по банков път или по какъвто и да е друг начин, освен ако не е договорено друго между партньора и доставчика.

 

VIII. Възражения на партньора

В случай на съмнения, по-специално по отношение на верността на записите на посредническите преобразувания или одобрените комисиони, партньорът има възможност да повдигне възражения пред Доставчика. В такъв случай партньорът е длъжен да представи всички налични данни и документи, свързани с възраженията.

Партньорът има право на възражение в срок от 30 дни от датата на факта, който го поражда. Доставчикът не е длъжен да отговаря на последващи възражения.

Възраженията трябва да бъдат изпратени от Партньора на Доставчика в писмена форма, което означава и съобщение по електронна поща, изпратено на електронната поща за контакт на Доставчика. Само възражение, което е надлежно връчено на Доставчика, четливо е и съдържа цялата информация и документи, необходими за пълната оценка на възражението от страна на Доставчика, се счита за надлежно подадено възражение.

Оценката и вземането на решение по подадените възражения е изцяло в компетенциите на доставчика. Възраженията обикновено се разглеждат от Доставчика в рамките на 30 дни от датата на получаването им от Доставчика. След това партньорът се уведомява за решението на доставчика.

 

IX. Продължителност и прекратяване на споразумението за сътрудничество

Споразумението за сътрудничество се сключва за срока, посочен в условията на кампанията, или за неопределен период от време.

Споразумението за сътрудничество може да бъде прекратено:

 • По споразумение между Доставчика и Партньора.
 • Чрез прекратяване на дейността на Доставчика или Партньора. Уведомлението трябва да бъде направено в писмен вид или по електронна поща и да бъде връчено на другата страна, дори и без да се посочват причини. Споразумението за сътрудничество се прекратява на датата на връчване на известието за прекратяване на другата страна.
 • Оттегляне от споразумението за сътрудничество от страна на Доставчика. Доставчикът има право да се откаже от споразумението, ако се докаже, че партньорът действа в нарушение на настоящите Общи условия, законовите разпоредби или добрите нрави. Уведомлението за оттегляне трябва да бъде направено в писмен вид или по електронна поща и да бъде връчено на партньора, като се посочва причината за оттеглянето. В такъв случай споразумението за сътрудничество се прекратява на датата на връчване на уведомлението за оттегляне на партньора. Оттеглянето на Доставчика от споразумението за сътрудничество прекратява правото на партньора да получи неизплатените комисиони. В случай че Доставчикът претърпи вреди поради нарушение на настоящите Общи условия или на законовите разпоредби, Партньорът е длъжен да обезщети Доставчика в пълен размер (размерът на вредите не се намалява с неизплатените комисиони).

Прекратяването на споразумението за сътрудничество не засяга евентуални искове за обезщетение.

В случай на прекратяване на договора за сътрудничество по взаимно съгласие или прекратяване, партньорът има право да поиска от Доставчика изплащане на комисионите, на които е имал право към датата на прекратяване на договора за сътрудничество. Комисионите се изплащат на партньора в рамките на 14 дни от датата на получаване на фактурата.

 

X. Защита на личните данни

Доставчикът декларира, че данните ще бъдат защитени в съответствие със съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Моля, имайте предвид, че съгласно Регламента имате право на:

   • да поискате от нас информация за това какви лични данни обработваме за вас,
   • да поискате достъп до тези данни и да ги актуализирате или коригирате, или да поискате ограничаване на обработката,
   • правото на преносимост и правото на копие от личните ви данни,
   • да поискате да изтрием тези лични данни, освен ако не става въпрос за лични данни, които сме задължени или имаме право да обработваме допълнително съгласно съответното законодателство,
   • да подадете жалба до Органа за защита на данните и право на ефективна съдебна защита, ако смятате, че правата ви по Регламента са били нарушени в резултат на обработване на личните ви данни в нарушение на Регламента.

В случай че провеждането на кампаниите нарушава правните разпоредби на предходния член 10.3 от страна на Партньора, Партньорът носи пълна отговорност за това нарушение. В случай че от Доставчика се изисква да предостави парично обезщетение на Партньора във връзка с такава незаконна дейност на Партньора, Доставчикът има право на възстановяване на това обезщетение, включително на разходите за процесуално представителство.

Партньорите, които са се регистрирали в партньорската програма, се съгласяват да получават съобщения по електронна поща, които ще се използват за изпращане на новини и информация, свързани с кампаниите в комисионната програма или с бизнеса на Доставчика.

 

Изменените Общи условия са валидни от 1.1.2022.

Bulgarian
bg
Čeština
cz
English
en
German
de
Hungarian
hu
Polish
pl
Romanian
ro
Slovak
sk
Ukrainian
uk